Библиотекар

Библиотекар школе: Невена Савић

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА

 • врши планирање и програмирање рада са ученицима, наставницима и стручним сарадницима;
 • организује и систематски упознаје ученике с књигом и осталим библиотечким материјалом и
 • грађом, са библиотеком и начином њеног рада;
 • испитује интерес ученика за књиге и остали библиотечки материјал, развија читалачке способности
 • ученика, ствара код ученика навике да сами траже књиге,
 • помаже при избору литературе и развија код ученика навике да пажљиво рукују библиотечком
 • граñом;
 • упознаје ученике са начином самосталног коришћења научних информација;
 • реализује наставне часове из појединих наставних подручја;
 • реализује програм слободних активности (библиотечка секција);
 • сарађује на утврђивању плана набавке лектире и друге библиотечке граñе у сарадњи са
 • директором, наставницима и психологом;
 • координира рад на организовању сусрета ученика са књижевницима, на постављању тематских<изложби за разне културне активности;
 • припрема литературу и другу библиотечку граñу потребну за извоñење наставног часа;
 • израђује табеларни преглед по одељењима о читаности књига;
 • води библиотечко пословање (сигнирање, каталогизација, класификација, инвентарске књиге и другепрописане евиденције), издавање књига, часописа и сл.;
 • ради на стручном усавршавању;
 • учествује у раду стручних органа Школе;
 • ради извештај о раду библиотеке;
 • остварује сталну сарадњу са стручним активима по питању набавке стручне литературе;
 • врши инвентарисање библиотечког материјала;
 • прикупља и евидентира поклон књиге;
 • материјално одговара за књиге у библиотеци;