Медијатекар

Школски медијатекар: Ђорђе Малешевић

Већ од 1980. године у нашој школи ради и медијатекар. Савремена настава и ‚‚нова школа” подразумевају бројне иновације чији је смисао унапређење васпитно-образовног рада у цјелини, а које се огледају у новим методама и облицима рада, постављању циљева и исхода које ваља остварити у току наставног процеса, али и у другачијој организацији школског времена и простора.
Школска медијатека постаје неопходан простор у школи, који наставници и ученици активно користе у својим свакодневним наставним и ван-наставним активностима.
Медијатекар је стручни сарадник у васпитно-образовном процесу који највише ради у медијатеци, а затим и у осталим просторима школе. Медијатекар је упућен у принципе рада савремене техничке опреме, основе информатике, интернет технологију, манипулисање апаратима и уређајима и другим средствима Да би медијатека испунила очекивања и била у функцији свих васпитно-образовних области,  медијатекар сарађује са сваким наставником у школи. Без овакве сарадње медијатекар се не може успешно укључити у тимски рад. Медијатека је у ствари својеврсна лабораторија у којој школски медијатекар са осталим сарадницима демонстрира што се данас означава као модерно, а још није, или је делимично ушло у праксу школа.
Kонкретно медијатекар се бави :

 • израдом и копирањем тестова и материјала потребног за наставу
 • оправка и одржавање свих рачунара и електронских уређаја у школи
 •  прављењем поwер поинт презентација те њихово приказивање на видео пројектору
 • помагањем извођења наставе у “Доситеј” учионицама
 •  администарцијом школске рачунарске мреже и поправком и одржавањем свих рачунара и свих осталих електроничких уређаја у школи
 • уносом података у модул Радна недјеља
 •  администратор “Е-дневника”
 •  израдом и ажурирањем школске wеб странице и свих школских профила на социјалним мрежама
 • израда свих табела и графикона које се односе на преглед успјеха у владања ученика
 •  приказивањем емисија и филмова преко школске интерне телевизије или појединачних пројекција
 •  учествовањем у припреми и реализацији културно-умјетничког живота школе
 •  свакодневном обуком наставника и осталих радника за рад на рачунару