Педагог

Педагог школе: Драгана Граонић Сувајац

КЉУЧНИ ПОСЛОВИ И ПОТРЕБНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ

ГРУПЕ ПОСЛОВАКЉУЧНИ ПОСЛОВИ   КОМПЕТЕНЦИЈЕ (Педагог је компетентан да:)
1. ПЛАНИРАЊЕ, ПРОГРАМИРАЊЕ И ОРГАНИЗОВАЊЕ РАДА УСТАНОВЕ1.1.  Учешће  у  планира-њу  и  програмирању  рада установе 1.2. Израда плана и про-грама рада педагога 1.3.   Формирање   одјељења/ васпитних група 1.4. Организација ваннаставних и  ваншколских активности   и   манифестација 1.5.   Учешће   у   планирању и организацији ВО процеса•  Учествује, као дио тима и уз вођство управе вртића/школе, у изради годишњег програма рада установе, заснованог на анализи стања и потреба, те постављеним дугорочним циљевима
•   У  складу  са  годишњим  програмом  рада школе,   те   у   координацији   са   другим стручним  сарадницима,  изради  годишњи и  оперативни  план  и  програм  рада  педагога, узимајући у обзир потребе дјеце, васпитача /наставника. Редовно документује свој рад и резултате активности.
•   Познаје, бира, прилагођава и користи различите методе за процјену дјеце/ученика у   функцији   формирања   одјељења/васпитних група, распоређивања новопридошлих ученика или ученика који су упућени да понове разред.
•   Испитује потребе и интересовања ученика за учешће у ваннаставним активностима, осигуравајући да се свако дијете осјећа прихваћено и добродошло. •   Заједно са наставницима успоставља критеријуме  за  праћење  ефеката  ваннаставних  активности  у  складу  са  потребама  и интересовањима дјеце.
•   Пружа   стручну   помоћ   наставницима   у планирању наставног процеса / васпитног рада, користећи своје познавање развојне психологије, организације савременог наставног програма, ефикасних методичких и васпитних поступака.  
2. ПРАЋЕЊЕ, ВРЕДНОВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ВАСПИТНО- ОБРАЗОВНОГ РАДА2.1.   Систематско   праћење и вредновање ВО процеса 2.2.  Праћење  напредовања дјеце/ученика 2.3. Праћење иновативних активности и пројеката 2.4.  Координација  процеса      самоевалуације квалитета и ефеката рада установе.•   Дефинише  јасне  и  мјерљиве  индикаторе за праћење и вредновање рада ВО установе  утемељене  на  принципима  инклузивне, квалитетне школе.
•   Бира,  прилагођава  и  користи  различите  инструменте за опсервацију ВО процеса, ваннаставних и ваншколских активности, у складу са постављеним индикаторима квалитета.
•   Прати развој дјеце у свим аспектима, анализирајући утицај и ефикасност ВО рада на развој; даје стручно мишљење и помаже васпитачима/наставницима да прилагоде свој рад потребама дјеце.
•   Заједно  са  наставницима  и  управом  ВО установе,  израђује  квалитативну  и  квантитативну  анализу  постигнућа  и  напредовање  ученика  у  учењу/развоју  и  владању на класификационим периодима, те предлаже мјере за побољшање.
•   Реализује  различита  квалитативна,  квантитативна   и   акцијска   истраживања   са циљем  анализе  квалитета  ВО  рада,  утврђивања узрока одређених проблема или ефикасности  нових  приступа  и  модела рада; укључује наставнике у истраживања и подстиче их да их самостално реализују.
•   Уводи  и  пружа  подршку  наставницима  у побољшању ВО рада, у складу са резултатима истраживања, доказаним примјерима  добре  праксе  и  савременим  научним достигнућима.
•   Као члан тима координира процес самоевалуације и евалуације рада ВО установе, укључујући у тај процес на примјерен начин  и  дјецу/ученике,  родитеље  и  све запослене; укључује све у професионалну расправу  о  резултатима  и  могућностима за унапређење.
3. РАД СА ДЈЕЦОМ/ УЧЕНИЦИМА1.1.  Учешће  у  планирању  и  програмирању  рада установе 1.2. Израда плана и програма рада педагога 1.3.   Формирање   одјељења / васпитних група 1.4. Организација ваннаставних  и  ваншколских активности   и   манифестација 1.5.   Учешће   у   планирању и организацији ВО процеса•   Упознаје   дјецу   са   радом   педагога   и успоставља  са  њима  однос  повјерења  и узајамног уважавања како би им пружио адекватну подршку и помоћ када је то потребно. •   Прати развој и потребе дјеце и пружа савјете и подршку дјеци у договору са васпитачима/наставницима и родитељима, или на захтјев самог дјетета у области учења, развоја, социјалних односа и других питања и проблема са којима се дјеца сусрећу. •   Обавља   педагошки   савјетодавни   рад, те  педагошко-корективни  рад,  израђује план подршке за дијете када је то потребно; води евиденцију о раду с дјететом и оствареном напретку, као и евентуалним потешкоћама. •   Организује активности са дјецом које промовишу  здраве  навике  и  стилове  живота (радионице,  предавање,  презентације…)  и активно укључује дјецу у процес; код дјеце развија  универзалне  људске  вриједности узајамног  поштовања,  подршке  и  бриге, укључујући и бригу о природи и окружењу. •   Познаје  и  примјењује  у  раду  протоколе о  поступању  у  случајевима  вршњачког насиља  и  насиља  над  дјецом  и  са  тиме упознаје  ученике  на  развојно  примјерен начин, осигуравајући да свако дијете разумије шта је насиље, како га препознати и коме се обратити; са  другим  стручњацима  осмишљава  и  реализује превентивне  и  интервентне  програме,  поучавајући дјецу саморегулацији, ненасилном рјешавању про- блема и другим стратегијама. •   Као  члан  тима  врши  процјену  когнитивне,  социјалне и емоционалне спремности дјетета за упис у ВО установу, као и рангирање и анализу потребне документације, водећи рачуна о специфичностима сваког дјетета. •   Као члан тима учествује у изради програма професионалне  оријентације,  односно  каријерног  савјетовања ученика и пружа им потребне информације које им могу помоћи при одабиру занимања и/или наставка школовања. •   Континуирано  води  и  прегледа  документацију  о раду  са  дјецом/ученицима  и  чува  повјерљивост свих података.
4. РАД СА ВАСПИТАЧИМА/ НАСТАВНИЦИМА4.1. Унапређење квали- тета и ефикасности ВО рада са дјецом 4.2. Креирање климе за подршку и учење 4.3. Подршка наставни- цима  у  раду  са  дјецом са  сметњама  у  развоју и   талентованом/нада- реном дјецом 4.4.   Подршка   у   уна- пређењу    партнерства са породицама и зајед- ницом.Прати и пружа стручну помоћ васпитачима /наставницима у реализацији наставног плана и програма – прати и предлаже методичке поступке, облике рада, дидактичка средства и др. •    Пружи  подршку  васпитачима/наставницима  у  креирању  подстицајне  и  сигурне  средине  за  учење  (организација  простора,  избор дидактичких средстава и материјала, мјере сигурности). •    Помаже  васпитачима/наставницима  у  примјени  васпитних  поступака који  подстичу  позитивну  дисциплину  засновану  на  стварању  добрих односа са и међу дјецом, развоја саморегулације, одговорности за сопствене поступке, разумијевања посљедица понашања на друге, развоја емпатије и сл. •    Организује састанке са наставницима појединачно и у групама, како би подстакао добре и професионалне односе, узајамну подршку и сарадњу  у  планирању  и  реализацији  рада  са  дјецом,  заједничком рјешавању  проблема  и  прављењу  уједначених  васпитних  и  других стратегија. •    Помаже  наставницима  да  израде  јасне  и  уједначене  критеријуме за праћење и процјењивање (оцјењивање) напредовања дјеце; подстиче коришћење формативног праћења и процјењивања ради правовремене подршке дјеци. •    Опсервира и, заједно са васпитачем /наставником, анализира  часове/учеће активности у складу са договореним критеријима, и даје конструктивну повратну информацију и препоруке за побољшање рада; •    Пружа стручну помоћ наставницима у идентификацији и опсервацији дјеце са сметњама у развоју и талентоване и надарене дјеце/ ученика, те вођењу адекватне документације произашле из опсервације; •    Пружа  подршку  у  изради  ИОП-а,  његовој  имплементацији  и праћењу  напредовања  и  постигнућа  дјеце,  градећи  на  снагама  и могућностима сваког дјетета. •    Подстиче  развој  партнерства  са  породицом  и  заједницом  помажући  васпитачима /наставницима  да  развију  план  и  припреме  активности у складу са потребама дјеце и породица, и циљевима ВО установе. •    Када је то потребно, помаже наставницима да разријеше одређене потешкоће, неспоразуме, или побољшају комуникацију са појединим породицама, имајући у виду најбољи интерес дјетета. •    Упознаје наставнике са Листом за систематизовање наставничких опсервација и пружа подршку у њеној примјени.
5. ПАРТНЕРСТВО СА ПОРОДИЦОМ И ЗАЈЕДНИЦОМ5.1.   Израда   плана   за развој   партнерства   са породицом  и  заједни- цом  на  нивоу  ВО  уста- нове 5.2. Развој партнерства, едукативни   и   савјето- давни рад са породица- ма 5.3.  Развој  партнерства школе    и    друштвене заједнице.У  сарадњи  са  руководством  ВО  установе, израђује свеобухватни план развоја партнерства са породицама и заједницом, усмјерен на успостављање добрих односа заснованих на узајамном повјерењу и поштовању. •   У  складу  са  планом  и  потребама  родитеља,  организује  или  самостално  реализује  различите  форме  едукативног  и/или  савјетодавног  рада  са  породицама (радионице, предавања и сл.) на тему васпитних поступака, учења и развоја дјеце и других које доприносе развоју партнерства и јачању родитељских компетенција. •   Помаже  у  активном  укључивању  родитеља у различите активности у ВО установи,  његујући  добре  узајамне  односе, и  посвећеност  заједничком  раду  на  пружању подршке сваком дјетету; креира услове  да  се  сваки  родитељ  осјећа  добродошло и прихваћено. •   У  сарадњи  са  другим  стручњацима,  пружа  савјетодавну  помоћ  и  подршку  појединим  родитељима  или  групама  родитеља дјеце/ученика који имају потешкоће у  развоју,  учењу,  проблеме  у  понашању или су надарена, односно талентована. •   Родитеље упознаје са школским правилима понашања и узајамног опхођења, као и са протоколом о поступању у случајевима вршњачког насиља и насиља над дјецом, позивајући  да  се  активно  укључе  у  све превентивне активности. •   Иницира и остварује сарадњу са релевантним институцијама и установама за бригу о дјеци и породицама и посредује у заједничком дјеловању на превенцији и у случајевима пружања подршке дјеци и породицама. •   Остварује  сарадњу  са  културним,  умјетничким   институцијама,   организацијама цивилног  друштва,  у  циљу  обогаћивања ВО процеса, ваннаставних и ваншколских активности.
6. ПРОФЕСИО- НАЛНИ РАЗВОЈ6.1.  Саморефлексија  и самоевалуација  и  изра- да плана професионал- ног развоја 6.2. Континуирано стру- чно усавршавање и про- фесионални   развој   на нивоу ВО установе  Анализира и вреднује свој рад на основу  објективних  показатеља  и  израђује  лични  план  професионалног развоја;  користи  формалне,  неформалне и информалне прилике за професионални развој и напредовање. •    Организује различите програме и форме  професионалног  развоја  на  нивоу ВО  установе,  у  складу  са  потребама васпитача/наставника,  циљевима  ВО установе, те потребама и постигнутим резултатима  дјеце;  прати  и  документује ефикасност ових програма. •    Помаже      васпитачима/наставницима  да  процијене  свој  рад  и  поставе циљеве за професионални развој, за- сноване на стандардима занимања. •    Ствара  климу  узајамне  професионалне  подршке,  подстичући  васпитаче/наставнике  да  се  посјећују,  сусрећу  и расправљају о важним темама, дијеле знања и искуства и уче једни од других. •    Организује  пријем  и  пружа  подршку  приправницима  у  процесу  увођења  у  рад,  сарадње са ментором и праћења напредовања.
7. РАД У СТРУЧ- НИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА НА НИВОУ ВАСПИТ- НО-ОБРАЗОВНЕ УСТАНОВЕ И ВАН ЊЕ7.1.    Учешће    у    раду стручних  и  савјетодав- них органа ВО установе 7.2.  Учешће  у  раду  ти- мова на нивоу ВО уста- нове 7.3. Учешће у раду про- фесионалних   тијела   и организација    ван    ВО установе•   Учествује   и   активно   доприноси   раду стручних  и  савјетодавних  органа  у  ВО установи;  подстиче  тимски  рад,  размјену информација, заједничко планирање и усаглашено дјеловање у раду са дјецом и породицама. •   Учествује у раду различитих тимова и група које реализују активности усмјерене ка унапређењу  квалитета  и  промоцији  рада ВО установе; учествује у припремама и реализацији манифестација, хуманитарних и других волонтерских акција, које доприносе учењу дјеце и повезивању свих учесни- ка ВО процеса у и ван установе. •   Учествује у раду мултисекторског тима у оквиру  програма  „Брига  о  дјеци  –  заједничка  одговорност  и  обавеза“  ради  обезбјеђивања сигурног и подстицајног окружења за раст и развој дјеце. •   Пружа   помоћ   другим   стручњацима   и дијели  своје  знање  и  искуство  како  би подржао развој установе, те васпитања и образовања у цјелини. •   Сарађује   са   стручњацима,   удружењима и  институцијама  ван  ВО  установе  у  реализацији  пројеката,  истраживања,  организацији стручних скупова и сл. Даје свој допринос  раду  удружења  педагога,  као и  раду  различитих  реформских  и  других професионалних група и тијела основаних са циљем унапређења струке и ВО праксе.Помаже  у  организацији  и  ефикасном  функционисању  савјета  родитеља  и  савјета ученика,  осигуравајући  једнаку  партици- пацију и уважавање ставова, мишљења и иницијатива  родитеља  и  ученика  у  раду ВО установе.