Психолог

Психолог школе: Маја Радишић Живановић

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
И ВРИЈЕДНОВАЊЕ ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО- ОБРАЗОВНОГ РАДА

 • Учествовање у изради ГПРШ
 • Израда годишњег и мјесечних планова рада психолога
 • Припрема плана посјете часовима
 • Планирање психолошких радионица
 • Учешће у унапређивању опште организације образовно -васпитног рада школе

АНАЛИТИЧКО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД

 • Иницирање, планирање и реализација различитих истраживања која се одвијају на нивоу школе
 • Представљање активности и резултата истраживања на различитим нивоима
 • Писање и провођење пројеката,као и сарадња у истраживачким пројектима других институција које доприносе унапређењу образовања

ПСИХОЛОШКО-САВЈЕТОДАВНИ И ТЕРАПЕУТСКИ РАД СА УЧЕНИЦИМА

 • Рад на испитивању интелектуалне,социјалне и емоционалне зрелости ученика, општих и посебних способности ученика, мотивације за учење,особина личности ученика, вриједоносних орјентација и ставова, групне динамике ођељења и статуса појединца.
 • Утврђивање зрелости ђеце за полазак у школу
 • Идентификација и рад са даровитим и талентованим ученицима
 • Пружање подршке у акцидентним кризама
 • Психолошки-савјетодавни, дијагностички и терапеутски рад са ученицима следећих категорија: ученици с посебним потребама, неуспјешних у учењу,са тешкоћама у емоционалном развоју и сазријевању, са тежим породичним проблемима, ђеца без родитеља и непотпуни
 • Формирање досијеа ученика
 • Подршка ученицама у индивидуализованој настави и ИОП-у
 • Израда инструментарија за испитивање знања и осталих карактеристика личности ученика
 • Организовање и реализовање предавања, трибина и радионица и др.
 • Помоћ у раду Савјета ученика

ПСИХОЛОШКО-САВЈЕТОДАВНИ РАД СА НАСТАВНИЦИМА

 • Подршка у планирању и реализацији непосредног рада
 • Пружање помоћи у подстицању оптималног развоја ученика на основу утврђених индивидуалних карактеристика
 • Пружање помоћи у идентификовању надарених ученика и предлагање програма за подстицање и усмјеравање њиховог развоја
 • Подршка ођељенским старјешинамау у испитивању узрока поремећаја и рјешавању персоналних , социјалних и других проблема појединаца и група у ођељењу
 • Пружање непоцредне помоћи при реализација програма стручних актива
 • Усмјеравање у планирању стручног усавршавања наставника
 • Помагање ођељенских старјешинама у организацији и реализацији родитељских састанака
 • Посјета часовима и испитивање ефикасности појединих метода и облика ВОРа у односу на индивидуалне карактеристике ученика
 • Помоћ при формирању ученичких досијеа
 • Праћење примјене инклузије

ПСИХОЛОШКО-САВЈЕТОДАВНИ РАД СА РОДИТЕЉИМА

 • Упознавање родитеља са псих. карактеристикама ђеце и пружање савјетодавне помоћи у усмјеравању њиховог развоја
 • Савјетодавни- терапеутски и инструктивни рад са родитељима чија ђеца имају тешкоће у развоју и учењу
 • Пружање подршке у акцидентним кризама
 • Присуствовање сједницама Савјета родитеља

РАД НА ПРОФЕСИОНАЛНОЈ ОРИЈЕНТАЦИЈИ УЧЕНИКА

 • Индивидуално савјетовање уз помоћ теста професионалне оријентације
 • Информисање ученика о могућностима даљег образовања

ВОЂЕЊЕ ПСИХОЛОШКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 • Вођење документације о свом раду који обухвата: годишњи план рада,мјесечни планови психолошко инструктивног рада, дневник рада психолога, досије о раду са ученицима, документација о извршеним психолошким истраживањима,евиденција разговора са ученицима,еви

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ВОР-А

 • Учешће у праћењу и унапређивању прилагођености програмских садржаја сазнањима и другим индивидуалним могућностима ученика,процес напредовања ученика у савладавању образовног програма, успјешност увођења нових образовних програма

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

 • Рад на перманентном стручном усавршавању: индивидуално(стручна литература,штампа,педагошко-психолошка периодика и групно(семинари, симпозијуми, предавања, конгреси)
 • Учешће у менторском раду са приправницима

ПРИПРЕМАЊЕ ЗА РАД

 • Припрема за рад са ученицима,родитељима наставницима,стручним сарадницима, директором, стручним институцијама,стручно усавршавање, посјете часовима, материјала за истраживање

ОСТАЛИ ПОСЛОВИ

 • Сарадња са стручним институцијама са којим школа сарађује по разним основама
 • Учешће у припреми и раду сједница Наставничког и Ођељенског вијећа
 • Обавља и друге послове у циљу унапређивања и развоја образовно васпитне ђелатности школе у складу са захтјевима струке и Статутом Школе.